Våra tjänster - en introduktion

Skräddarsydda förändringsprogram för att utveckla en jämställd kultur  
För att skapa en verkligt jämställd kultur inom en organisation, där olika åsikter och beteenden kan tas emot, tolkas och hanteras fritt från bland annat könsnormen, erbjuder vi oss att genomföra långsiktiga förändringsprogram. Dessa program utgår oftast ifrån en nulägseanalys som baseras på intervjuer med chefer och övriga medarbetare. Programmen genomförs lämpligtvis under en period om 6 - 12 månader och börjar med att skapa insikt och medveten kunskap om genus påverkan på ledar- och medarbetarskap samt relationers påverkan på organisationens effektivitet. Huvuddelen av ett förändringsprogram innebär fokus på att utveckla "relationsprocessen" inom organisationen genom ökad kompetens kring motivation och drivkrafter kopplat till beteende samt intensiv träning i att skapa öppenhet och tillit genom bland annat feedback. En viktig del i ett förändringsprogram är också att hjälpa ledare och medarbetare att hitta kraften och energin i sitt ledarskap och medarbetarskap så att förändringen drivs av en inre vilja och inte av ett yttre "måste".

Öppna ledarskapsprogram 
För att ge förutsättningar, kunskaper och insikter för kvinnor och män att förfina och fördjupa sitt ledarskap och att skapa en klar egen uppfattning om hur man själv som ledare och kvinna/man vill framstå för att vara väl värd att följa - att hitta sitt eget bästa sätta att leda - erbjuder vi årligen de öppna ledarskapsprogrammen "Att Leda som Kvinna" & "Mitt bästa sätt att leda". Programmen vänder sig till kvinnor respektive män i ledande positioner inom olika yrkesområden. Vi eftersträvar en blandning av deltagare från olika sorters arbetsorganisationer. Erfarenheten visar att detta påtagligt underlättar deltagarnas möjligheter att få distans och perspektiv både på sin egen ledarsituation och sin organisation. Vidare får deltagarna tillgång till ett nytt kontaktnät. Max 12 deltagare per tillfälle.


Handledning 
Utöver våra ledarskapsprogram erbjuder vi också personlig handledning för kvinnor och män som en möjlighet att förfina och fördjupa sitt ledarskap.


Nätverkande 
Betydelsen av att finna förebilder inom sitt eget kön är utomordentligt stor. Att hitta sitt eget bästa sätt att vara kvinna eller man sker i spegling av andra kvinnor respektive män. Slående är hur märkligt svårt det fortfarande är för kvinnor att hitta kvinnor som förebilder. Kvinnor måste ha kvinnliga förebilder. Kvinnor måste förstå att de i arbetslivet hittills oftast haft manliga förebilder - och att dessa förebilder påverkat dem. Första steget att komma till rätta med detta är alltså att kvinnor speglar sig i andra kvinnor.

Vi erbjuder att på uppdrag starta upp ett nätverk av kvinnor med dig som ledare. Genom ett sådant uppdrag erbjuds ni ett program för fyra nätverksträffar med ett tema och några frågor på temat för varje träff. Vår VD deltar dessutom vid första tillfället som inspiratör.


Mentorskap
Mentorskap kan vara en mycket bra hjälp i processen att hitta sitt eget bästa sätt att leda. Mentorn kan bidra till att se sig själv på distans och att se både sina starka och svaga sidor liksom att se situationer i ett större perspektiv, så att man inte knyter allt till sig själv. Genom en mentor kan man få större möjlighet att se vad man kan påverka och vad som ligger utanför ens möjligheter. Mötet mellan manliga och kvinnliga värderingar, attityder och drivkrafter kan också framträda extra tydligt när kvinnor får manliga mentorer eller vice versa.

Vi erbjuder att på uppdrag starta upp och driva mentorskapsprogram med inriktningen att öka förståelsen mellan män och kvinnor på en arbetsplats. Genom ett sådant uppdrag får deltagarna (i första hand adepterna men även mentorerna om så önskas) först en ordentlig utbildning ifråga om sin egen yrkes- och könsroll samt identitetsutveckling. Nästa steg innebär att man genom en gedigen process gemensamt i adeptgruppen nominerar de chefer inom organisationen som är så bra att de skulle kunna fungera som mentorer. Efter detta paras mentorer och adepter ihop och programmet inleds med en gemensam dag. Programmet genomförs under 6 - 12 månader och avslutas med en "festdag" där man gemansamt drar slutsatser och konstaterar hur dialogen mellan män och kvinnor har utvecklats under programmets genomförande.

 Vi erbjuder också att på uppdrag hitta lämpliga mentorer från våra ledarskapsprogram (Att Leda som Kvinna & Att Leda som Man) till intresserade adepter.

Barbro Dahlbom-Hall Konsult AB Dvukullavägen 14A 172 37 Sundbyberg I Tel: 0704-068890 ​Org nr: 556493-1961