VÅRT UPPDRAG

Vi drivs av en stark övertygelse att om fler kvinnor och män kontinuerligt arbetade med att utveckla sitt ledarskap skulle det komma medarbetare, organisationer och sedan världen till godo mer än något annat. Baserat på Barbro Dahlbom-Halls över 40 års yrkesverksamhet inom detta område är vi fullt övertygade om att det som verkligen leder till utveckling är när både kvinnor och män lär sig förstå genuspräglingens betydelse för sitt ledarskap.

Vi hjälper dig att hitta ditt eget bästa sätt att leda som kvinna eller man där många av oss har fastnat i grabb- och flickroller. Det är en lång och viktig process att hitta fram till vuxenheten, som kvinna och man. Vi är övertygade om att vi utifrån ett genusperspektiv hittar vi vårt bästa sätt att leda. Ty det som präglar vårt JAG mer än något annat är vårt kön och ingen annan kan hitta vårt eget bästa sätt åt oss. Ingen kvinna kan visa en man vad det är att vara man, på samma sätt som ingen man kan visa kvinnan vägen. På detta sätt kan vi ta oss ur den omedvetna präglingen på stereotypa och traditionella könsroller. Våra ledarskapsprogram går helt och hållet ut på att hitta sitt eget bästa sätt att leda som kvinna eller man vilket vi anser bara kan ske i könsspecifika grupper där en grundtrygghet utvecklas genom att deltagarna ser att de har många, ej tidigare, verbaliserade gemensamma erfarenheter av att vara kvinna respektive man. Våra program ger den unika möjligheten att pröva och testa inom sitt eget kön vad det innebär att vara kvinna och ledare respektive man och ledare. I programmen får du hjälp att hitta ditt svar på frågan: Vad är det som gör att jag som ledare värd att följas, i mina egna ögon? Våra program ger möjlighet att pröva och testa hur man vill framstå som ledare genom att möta andra ledare. Genom att vi konsekvent blandar chefer från olika organisationer blir genuspräglingen tydligare än om man arbetar i samma organisation, där genuspräglingen kan sägas "sitta i väggarna".

Att hitta kraft och energi i sitt ledarskap
Vi hjälper dig att hitta kraft och energi i ditt ledarskap. I chefsrollen är det viktigt att ge kraft och energi i ledarskapet. Förvånansvärt mycket av det traditionella ledarskapet finns kvar där energin går åt till att ge order, tala om för medarbetarna VAD de ska göra. Nu behövs ett modernt ledarskap som handlar om "följ mig" och visa på HUR man kan göra. Då måste medarbetarna ha någon att följa, någon som anser sig själv vara värd att följa. För att utveckla genomslagskraft och god samarbetsförmåga, behövs en stark jag-identitet. Då är könet viktigt - vilket kön man tillhör är den första information man får om sig själv i livet och det präglar en individ mer än något annat, livet ut. En person som har genomslagskraft har sitt kön integrerat med yrkesrollen. Kvinnligheten - eller manligheten - måste vara med i identiteten. Det handlar om medvetenhet, inte om likhet. När man har integrerat sin identitet, sin yrkesroll med vad det innebär för en själv att vara kvinna respektive man, har man också bestämt sig för att "så här gör jag och jag duger, det är mitt sätt att vara". I våra ledarskapsprogram får deltagarna fördjupa sig i frågan: "HUR vill jag vara för att jag i mina egna ögon ska vara väl värd att följa?"

Det dubbla budskapets land
Vi hjälper dig att förstå din egen genusprägling. I vår kultur finns det mycket starkare kulturella påbud i fråga om våra generella könsroller, både för kvinnor och män, än vad vi på ytan har klart för oss. Påbuden för kvinnor är att de ska vara flickor. Det innebär att de måste vara duktiga, tysta, hela, rena, snälla, glada, trogna och lojala. Till männen säger könsrollsmönstret påbud att det ska vara starka, tala, driva, dominera, klättra, vara aggresiva och aktiva men inte visa känslor. Samtidigt riktas ett annat budskap till både kvinnor och män från såväl samhället som organisationer vilket leder till DUBBLA BUDSKAP.

KVINNOR För kvinnorna innebär det att de på det ena planet får veta att samhället behöver ha välutbildade, mogna, fullvuxna kvinnor som tar ansvar. Företag och organisationer betonar att kvinnor är välkomna och att de behövs. På andra planet säger både samhället och organisationer samtidigt mycket klart ifrån: "Men för att du ska duga, för att du ska bli älskad, så måste du förbli flicka!". Resultatet av denna dubbelhet är att det hos kvinnorna skapas en stark känsla av skuld.

MÄN Männen börjar nu också få dubbla budskap på samma sätt som kvinnorna. På ett plan säger samhälle och organisationer till männen: "Vi vill ha en ny typ av män: mogna, vuxna ledare som har tagit sitt föräldraansvar". På det andra planet säger både samhället och organisationer: "Det är OK att du är jämställd hemma, bara det inte märks på jobbet." // Att omedvetet springa på dubbla signaler, dels det som sägs officiellt, dels det som vi som barn upplever oss ha hört, ger skuld- och otillräcklighetskänslor. I våra ledarskapsprogram får deltagarna spegla sig i varandras berättelser kring värderingar och attityder de mötte under sin uppväxt. I och med detta inleds den långa och fascinerande processen att för sig själv sortera fram den man egentligen vill vara.

Att bli bottentung - från utifrånstyrd till inifrånstyrd
Vi hjälper dig att utveckla din personlighet och att gå från att vara utifrånstyrd till att bli inifrånstyrd. Att utveckla sin personlighet är att gå från att vara utifrånstyrd - det vill säga från omgivningen - till att bli inifrånstyrd - det vill säga styrd av dig själv och din egen vilja. Att vara inifrånstyrd kräver många insikter. Först och främst handlar det om att våga gå nära sina egna värderingar och attityder. Den inifrånstyrda kvinnan eller mannen arbetar med att lära känna sin personlighet och sina styrkor. Genomslagskraften i ledarskapet har en direkt koppling till de positiva värderingarna av dig själv. Ofta gäller det att fatta nya beslut om sig själv utifrån barndomen och uppväxten, att förstå betydelsen av att ändra mönster för att växa personligen och bryta med flickrollen eller grabbigheten. I våra ledarskapsprogram arbetar vi med bilden av en VIP-docka som metafor. Målsättningen är att hjälpa deltagarna att bli "bottentunga" så att man kan ta de smällar som ledarskap innebär. Bottentung blir du om du har en stark förankring i din egen personlighet.

Barbro Dahlbom-Hall Konsult AB ​I Tel: 0704-068890 ​I Org nr: 556493-1961